Ansökan om anslag

Anslag kan efter styrelsebeslut ges i huvudsak till institutioner eller enskilda som arbetar för kulturbevarande eller förskönande åtgärder inom Malmö stad.

Tidpunkt för ansökan annonseras i Sydsvenska Dagbladet och anges på Föreningens hemsida i god tid.

Ansökan om anslag kan ske vid två tidpunkter under 2024 och ska vara Föreningen tillhanda senast angiven dag.

Fredagen den 16 februari eller fredagen den 27 september 2024.

Av ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet har ett kulturbevarande eller förskönande ändamål.

Anslag kan endast ges på ansökan innan projektet har påbörjats.

Ett krav enligt Föreningens stadgar är att insatsen kommer allmänheten till del. Föreningens kapital vilar på donationer från generösa personer som velat försäkra sig om att Malmö förskönas genom parker, planteringar och konstnärliga gestaltningar samt att kulturarvet bevaras, vårdas, levandegörs och vidareutvecklas.

När det gäller anslag till bokutgivning, eller annat media, kan anslag endast ges till tryckningsbidrag, det vill säga tryckkostnader, layout, bildrättigheter eller motsvarande. Till författararvoden, redaktörskap och liknande beviljas normalt inte anslag.

Ansökan skickas till info@planteringsforeningen.se eller med post till Föreningens adress: Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Holmgatan 4, 21145 Malmö.

Checklista för ansökan

Följande uppgifter ska finnas med:

– Namn på sökande
– Postadress
– Telefon
– e-postadress om det finns
– Projektets namn
– Sökt belopp samt budget med kostnadsberäkning och eventuella intäkter
– Beskrivning och motivering av projektet
– Uppgift om anslag har sökts från andra fonder, samt belopp.
– Referenser
– Sökandes underskrift samt datum

Till ansökan ska också bifogas:
– Ritningar, skisser, bilder i förekommande fall.

– Om projektet kräver bygglov ska kopia på beviljandet bifogas.

– Vid bokutgivning eller liknande gäller följande för ansökan om anslag:

  • Offert från förlag för tryckningsbidrag ska bifogas.
  • Budget med kostnader och beräknade intäkter ska bifogas.

 

Bilagor som är för stora för att skickas med e-post ska läggas upp på någon tjänst som exempelvis Dropbox, Wetransfer. Meddelande om var bilagorna kan hämtas skickas till samma e-post som ansökan. Det ska tydligt framgå av ansökan om bilagor finns på annat ställe och hur de kan hämtas av Föreningen. Det är den sökandes ansvar att se till att det fungerar.

Följande gäller vid beviljat anslag:

– Skriftligt besked skickas till sökande med post.
– Ursprunglig projektbeskrivning får inte förändras utan Föreningens medgivande.
– Information om hur projektet fortskrider skall under hand meddelas Föreningen.
– Normalt görs inga delutbetalningar.
– Vid projekt som inte avslutas inom 2 år efter beviljad ansökan återförs anslaget, vilket meddelas skriftligen.
– Då projektet är avslutat krävs slutredovisning och besiktning ska utföras innan utbetalning av anslaget kan ske.
– Vid bokutgivning eller annan publicering skall 15 exemplar överlämnas till Föreningen.
– Föreningens medverkan skall anslås på/i projektet vid varje form av projekt.
– Vid redovisning av projektet i medier ska Föreningens medverkan omnämnas.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier