Bidragsansökan

Bidrag kan efter styrelsebeslut ges i huvudsak till institutioner eller enskilda som arbetar för kulturbevarande eller förskönande åtgärder inom Malmö stad.

Tidpunkt för ansökan annonseras i Sydsvenska Dagbladet, Lokaltidningen och Facebook samt anges på Föreningens hemsida i god tid.

Ansökan om bidrag kan ske vid två tidpunkter under 2020 och ska vara Föreningen tillhanda senast angiven dag.

Måndagen den 17 februari eller måndagen den 28 september 2020.

Av ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet har ett kulturbevarande eller förskönande ändamål.

Bidrag kan endast ges på ansökan innan projektet har påbörjats.

Ett krav enligt Föreningens stadgar är att insatsen kommer allmänheten till del. Föreningens kapital vilar på donationer från generösa personer som velat försäkra sig om att Malmös kulturarv ska bevaras och förädlas till kommande generationer.

Ansökan skickas till info@planteringsforeningen.se eller med post till föreningens adress.

Checklista för ansökan

Följande uppgifter ska finnas med:

• Namn på sökande
• Postadress
• Telefon
• e-postadress om det finns
• Projektets namn
• Sökt belopp
• Beskrivning och motivering av projektet
• Uppgift om anslag har sökts från andra fonder, samt belopp.
• Referenser
• Sökandes underskrift samt datum

Till ansökan ska också bifogas:
• Budget med kostnadsberäkning
• Ritningar, skisser, bilder i förekommande fall

Bilagor som är för stora för att skicka med e-post ska läggas upp på någon tjänst som exempelvis Dropbox, Wetransfer. Meddelande om var bilagorna kan hämtas skickas till samma e-post som ansökan. Det ska tydligt framgå av ansökan om bilagor finns på annat ställe och hur de kan hämtas av Föreningen. Det är den sökandes ansvar att se till att det fungerar.

Följande gäller vid beviljat bidrag:

– Skriftligt besked skickas till sökande.
– Ursprunglig projektbeskrivning får inte förändras utan Föreningens medgivande.
– Information om hur projektet fortskrider skall under hand meddelas Föreningen.
– Normalt görs inga delutbetalningar.
– Vid projekt som inte avslutas inom 2 år efter beviljad ansökan återförs anslaget, vilket meddelas skriftligen liksom att ny ansökan kan inlämnas.
– Då projektet är avslutat krävs slutredovisning och besiktning skall utföras innan utbetalning av bidraget kan ske.
– Vid bokutgivning eller annan publicering skall 20 exemplar överlämnas till Föreningen.
– Föreningens medverkan skall anslås på/i projektet vid varje form av projekt.
– Vid redovisning av projektet i medier ska Föreningens medverkan omnämnas.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier