Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020 består av följande personer:

Ordförande

Inger Lindstedt, Professor emerita

Vice ordförande

Torgny Nordqvist, Konsul

Skattmästare

Åke Christiansson, F.d. auktoriserad revisor

Övriga ledamöter

Jacob Faxe, Konsthistoriker
Agneta Hahne, Arkitekt SAR
John Helgesson, Direktör
Göran Larsson, Senior advisor
Elisabeth Moritz, Konstnär
Anders Reisnert, Senior advisor

Suppleanter

Patrick Amsellem, Museichef
Åsa Klintborg Ahlklo, Forskare
Caroline Mazetti-Nissen, Verksamhetschef

Revisorer

Hanna Fehland,  Aukt. revisor
Julia Tjärnehov, Aukt. revisor

Revisorssuppleant

Vakant

Sekreterare, adjungerad till styrelsen

Sally Sandgren, Fil.mag.

 

Bilder på Styrelsen

Inger L

Torgny N

Åke C

Agneta H

Jacob F

John H

Göran L

Elisabeth M

Anders R

Caroline M-N

Åsa K A

Patrick A

Sally S